Privacy statement biomedic en de met haar verbonden vennootschappen MeTes . (hierna gezamenlijk Biomedic)

Inleiding
Biomedic hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij heldere informatie verstrekken over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk de privacy van (contact)personen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wet en beleid
Biomedic houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, daaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft Biomedic ook zelf beleid ontwikkeld met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat Biomedic in ieder geval:

 • vraagt om toestemming van een betrokkene als zij deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, ánders dan in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst;
 • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • enkel die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor het betreffende doel;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen;
 • op de hoogte is van de rechtenvan betrokkenen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, en dat zij deze betrokkenen daarop actief wijst en dat Biomedic deze rechten respecteert;
 • zonder toestemming van de betrokkene geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst;

 

Informatie
Als Biomedic zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Naam:                        Biomedic B.V., MeTeS B.V.

Rechtspersoon:        besloten vennootschappen

Vestigingsplaats:      (1322 AS) Almere

Adres:                         Antennestraat 86

Telefoon:                   +31 (0)36-5463000

Mobiel:                       +31 (0) 653878862

Email:                         info@biomedic.nl; info@metes.nl

Website:                     www.biomedic.nl; www.metes.nl

Handelsregister:       62049305 resp. 61068276

 

waartoe verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Biomedic verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden:

 • Het uitvoeren van commerciële overeenkomsten, daaronder overeenkomsten tot het verkopen van medische apparatuur en overeenkomsten tot het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan (medische) apparatuur;
 • Het voldoen aan relevante wetgeving zoals de MDR. Wij versturen informatie over gekochte systemen door naar onze leveranciers;
 • Het leveren van overige diensten die cliënten van Biomedic van haar afnemen;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief.

 

welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Biomedic de volgende persoonsgegevens verwerken:

Naam

Adresgegevens (van de betrokken relatie)

Postcode (relatie)

Woonplaats (relatie)

Land (relatie)

Telefoonnummer (contactpersoon en relatie)

Mobiele telefoonnummer (contactpersoon)

Email

M/V

Functie binnen de relatie

Afdeling van de relatie waarop de persoon werkzaam is

Rol in decision-making unit van relatie (eigen interpretatie Biomedic)

Serienummers van gekochte apparatuur

Diverse systeem gegevens zoals software en hardware niveau van de gekochte apparatuur

Locatie / adres van geïnstalleerde systemen

Gegevens staande op werkbonnen behorende bij de geïnstalleerde systemen

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De gegevens die een persoon aan Biomedic verstrekt, kunnen door Biomedic uitsluitend aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In alle andere gevallen vraagt Biomedic daarvoor toestemming aan de betrokkene.

Biomedic verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Biomedic de nodige afspraken om de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde partij bewaart deze gegevens alleen zolang dat nodig is voor het leveren van de betreffende dienst. Biomedic zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, niet aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, inclusief de daarmee verband houdende termijn van (na)levering van onderdelen, vermeerderd met de wettelijke verjaringstermijn (vijf jaar). Na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd en/of uit de gegevensbestanden van Biomedic verwijderd.

Beveiliging
Biomedic heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om haar persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, daaronder:

 • de personen die namens Biomedic van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan en zij worden regelmatig gewezen op het belang van de bescherming van deze gegevens;
 • met derde partijen sluit Biomedic verwerkingsovereenkomsten;
 • Biomedic hanteert een gebruikersnaam (login) en een wachtwoordbeleid op al haar geautomatiseerde systemen en/of programmatuur;
 • Biomedic versleuteld en zorgt voor voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Biomedic maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Biomedic test en evalueert regelmatig haar maatregelen.

Rechten omtrent persoonsgegevens
Alle personen waarvan de gegevens door Biomedic verwerkt zijn hebben het recht op inzage van deze gegevens en op aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en, indien deze gegevens niet meer het beoogde doel dienen, op verwijdering daarvan.

Cookies
Biomedic B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Biomedic gebruikt daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die Biomedic gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker. Ook kan Biomedic daarmee haar website optimaliseren. Een bezoeker van de website kan zich afmelden voor cookies door zijn/haar internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun de bezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn/haar browser verwijderen.

Bezwaar
Alle personen waarvan de gegevens door Biomedic verwerkt zijn, kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Ook hebben zij het recht om de door hen verstrekte gegevens door Biomedic te laten overdragen aan zichzelf of direct aan een andere partij. Biomedic kan een dergelijke persoon vragen om zich te legitimeren voordat zij gehoor geeft aan een van de hier genoemde verzoeken.

Klachten
Klachten over de verweking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de directie van Biomedic (info@biomedic.nl). Wordt deze klacht niet naar tevredenheid opgelost dan heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Winkelwagen
Je winkelmand is (nog) leeg
Doorgaan met winkelen
0